سوابق آموزشی
  • استاد گروه روانپزشكی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از شهریور ماه ۱۳۹۲
  • دانشیار گروه روانپزشكی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از آذر ماه ۱۳۸۶
  • استادیار گروه روانپزشكی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از مهر ماه ۱۳۷۶