سوابق اجرایی
 • معاون آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹
 • دبیر هیات ممیزه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴
 • رئیس دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴
 • رئیس مرکز امور هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴
 • نماینده معاون آموزشی دانشگاه در کمیته علمی برگزاری آزمون دکتری سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۹۱
 • نماینده اداره كل آموزش مداوم جهت ارزشیابی برنامه ها در رشته روانپزشکی از سال ۱۳۸۹
 • رئیس بخش آموزشی قانون یک مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال ۱۳۸۹
 • مشاور آموزشی و پژوهشی ریاست مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال ۱۳۸۹
 • دبیر شورای پژوهشی گروه روانپزشكی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۸۸
 • مسئول حوزه پژوهش و ارزیابی در خصوص ارزشیابی درونی گروه روانپزشكی از سال ۱۳۸۴
 • رئیس بلوك سالمندان زنان مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹
 •  نماینده دبیرخانه پژوهشی پویش دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۸۰
 • رئیس كمیته آموزشی و پژوهشی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱
 • مسئول امور دستیاران گروه روانپزشكی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰
 • عضو هیئت رئیسه مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱
 • معاونت آموزشی و پژوهشی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱
 • عضو  هیئت مدیریه نظام پزشكی شهرستان سیرجان از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۶ 
 • قائم مقام رئیس شبكه بهداشت و درمان شهرستان سیرجان از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۶
 • رئیس بیمارستان آیت اله كاشانی شهرستان سیرجان از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۶
 • پزشك معتمد بیمارستان های شهرستان سیرجان از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶
 • سرپرست تیم بهداشت روان شهرستان سیرجان از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶
 • عضو  متخصص شورای پزشكی سازمان تأمین اجتماعی شهرستان سیرجان از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶
 • عضو  متخصص كمیسیون پزشكی حجاج شهرستان های استان كرمان از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶
 • عضو  متخصص كمیسیون پزشكی بدوی سازمان تأمین اجتماعی شهرستان سیرجان از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶
 • رئیس بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان سیرجان از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶