تالیفات و ترجمه

 

تألیفات:

• مشاور کتاب مبانی طراحی معماری مراكز خدماتی روزانه سالمندان

ناشر: انتشارات مركز تحقیقات ساختمان و مسكن

۱۳۸۹

 

• ضوابط طراحی معماری ساختمان های مناسب سالمندان

ناشر: انتشارات مركز تحقیقات ساختمان و مسكن

۱۳۸۷

 

• راهنمای مراقبت از بیماری های روانپزشكی بزرگسالان (ویژه پزشكان)

ناشر: انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

۱۳۸۷

 

WHO (2006), Chapter 6: Disaster Mental Health Care in Iran: Responses Based on Needs, Advances in Psychological and Social Support after Disasters, Editors: Dr. Joseph O. Prewitt Diaz, Dr. R Srinivasa Murthy, Dr. Rashmi Lakshminarayana.

 

• تا به حال خوانده اید؟حشیش . . .

ناشر: انتشارات كوشای فردا

بهار ۱۳۸۴

 

• تا به حال خوانده اید؟ كافئین . . .

ناشر: انتشارات كوشای فردا

بهار ۱۳۸۳

 

• بهداشت روانی در جریان بلایای طبیعی ( كتابچه آموزشی متخصصین پزشكی و بهداشت روانی )

ناشر: انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

۱۳۷۹ ـ ۱۳۷۸

 

• بهداشت روانی در جریان بلایای طبیعی ( كتابچه آموزشی مدیران اجرائی )

ناشر: انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

۱۳۷۹ ـ ۱۳۷۸

 

ترجمه:

• دستنامه تشخيص افتراقی DSM-IV

ناشر: انتشارات سالمی

بهار ۱۳۸۰

DSM-IV Handbook of differential diagnosis

Michael B.First , M.D.                                  

Harold A.Pincus , M.D.                                               

Allen Frances , M.D.