آرش میراب زاده
من آرش میراب‌زاده هستم، متخصص روانپزشکی و استاد دانشگاه
زیاد زیستن آرزوی همه است،‌ ولی خوب زیستن آرزوی عده‌ای معدود
دوست داشته باشیم و زندگی کنیم. زمان همیشه از آن ما نیست.
امروز، اولین روز از بقیه عمر شماست.