من آرش میراب‌زاده هستم، متخصص روانپزشکی و استاد دانشگاه
Arash Mirabzadeh
آرش میراب‌زاده، روانپزشک
آرش میراب‌زاده
زیاد زیستن آرزوی همه است،‌ ولی خوب زیستن آرزوی عده‌ای معدود