مقاله های عمومی
5 مهر ماه 1393
بازی در کودکان
    از همان ابتدای تولد که شیرخوار شروع یه پاسخ دادن به محرک های محیطی و اجتماعی می کند، در واقع به دنبال تعامل با   محیط اطراف خود است. در شش ماه اول تولد ارتباط باد محیط بیرونی بیشتر وابسته به حالت های درونی و نیاز های اولیه ای مثل ...
5 مهر ماه 1393
سالمندی بهنجار
  افزایش میزان تولد کودکان و کاهش مرگ و میر انسان ها به علت بهبود وضعیت بهداشتی در چند دهه ی اخیر سبب افزایش تعداد سالمندان شده است. به دنبال افزایش جمعیت سالمندان، روان پزشکان به اهمیت توجه به بهداشت روانی آنان و فراهم آوردن امکانات لازم برای ارائه خدمات ویژه در ...
صفحات :   1