سایر فعالیت‌های علمی

 

عضویت در مراکز تحقیقاتی:

 • عضو هیئت علمی نیمه وقت مركز تحقیقات سایکوز از سال ۱۳۹۹
 • عضو هیئت علمی نیمه وقت مركز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی از سال ۱۳۹۱
 • عضو هیئت علمی نیمه وقت مركز تحقیقات سالمندی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹
 • عضو هیئت علمی نیمه وقت مركز تحقیقات تعیین كننده های سلامت اجتماعی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۹ 

 

عضویت در انجمن های علمی و صنفی:

 • عضو سازمان نظام مهندسی ایران از سال ۱۴۰۰
 • عضو انجمن روانپزشکان ایران از سال ۱۳۷۳
 • عضو سازمان نظام پزشکی ایران از سال ۱۳۷۰  

 

سوابق بالینی:

 • روانپزشك بیمارستان روانپزشكی مهرگان از بهمن ماه ۱۳۷۶
 • روانپزشك بیمارستان روانپزشكی رازی از مهر ماه ۱۳۷۶ 
 • روانپزشك بیمارستان های شهرستان سیرجان از اسفند ماه ۱۳۷۳ تا مهر ماه ۱۳۷۶

 

عضویت در کمیته های علمی:

 • عضو هیات ممتحنه بورد تخصصی روانپزشکی کشور از سال ۱۳۹۳
 • عضو کمیته ترفیع پایه و رکود علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۹۳
 • عضو کمیته رشد و بالندگی اساتید EDC دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۹۳
 • عضو شورای سیاستگزاری معاونت آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۹۳
 • عضو کمیته سیستم شعاع دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۹۳  
 • عضو شورای تخصصی آموزش دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۹۲
 • عضو کمیته Scientific Writing  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۹۱
 • عضو کمیته تخصصی گروه پزشکی و بالینی هیئت ممیزه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۹۱    
 • عضو کمیته پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در سال ۱۳۸۹
 • عضو کمیته توانبخشی بیمارستان آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال ۱۳۸۸
 • عضو کمیته مشاوره و رابط انجمن علمی روانپزشكان ایران در سال ۱۳۸۷
 • عضو كمیسیون تخصصی روانپزشكی اداره كل پزشكی قانونی استان تهران از سال۱۳۸۶
 • عضو کمیته پژوهشی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال ۱۳۸۶
 • عضو کمیته امتحانات دستیاری گروه روانپزشكی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۸۶
 • عضو کمیته برنامه ریزی و برگزاری OSCE گروه روانپزشكی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۸۵
 • عضو کمیته برنامه ریزی راهبردی گروه روانپزشكی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۸۵
 • عضو شورای پژوهشی پژوهشكده گفتار و زبان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۸۵
 • عضو کمیته پژوهش های دستیاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۸۴
 • عضو گروه كانونی پژوهش "حوادث غیر مترقبه"  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۸۴
 • عضو کمیته دارو، درمان و تجهیزات بیمارستان آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال ۱۳۸۴
 • عضو کمیته اصلی مدیریت كیفی بیمارستان آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال ۱۳۸۴
 • عضو کمیته اصلی سیاستگزاری درمان بیمارستان آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال ۱۳۸۳
 • عضو شورای علمی مؤسسه داریوش از سال ۱۳۸۲
 • عضو کمیته فرعی درمان های داروئی ستاد ساماندهی و توانبخشی بیماران مزمن روانی از سال ۱۳۸۱
 • عضو کمیته شورای پژوهشی گروه روانپزشكی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۸۰
 • عضو کمیته ارزشیابی كار پزشكان مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال ۱۳۸۰
 • عضو کمیته نظارت و ارزشیابی درونی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی در سال ۱۳۷۹
 • عضو کمیته تخصصی بررسی طرح های پژوهشی و توانبخشی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۷۸
 • عضو کمیته مرگ و میر مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال ۱۳۷۸
 • عضو کمیته تخصصی ساماندهی بیماران روانی دارای سیر ازمان از سال ۱۳۷۷

 

دبیر علمی كنگره ها:

 •  دبیر علمی سی و چهارمین کنگره سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران

۲۵ لغایت ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۶

انجمن علمی روانپزشکان ایران

 • دبیر علمی کنفرانس علمی آسیب های اجتماعی علل و راه های پیشگیری 

۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۲ 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 • دبیر علمی کنفرانس علمی نقش مددکاری اجتماعی در سلامت خانواده بیماران روانپزشکی 

۶ اسفند ماه ۱۳۹۲

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 • دبیر علمی کنفرانس علمی دمانس و داروهای آنتی سایکوتیک

 ۳ آذر ماه ۱۳۹۲

بیمارستان رازی٬ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دبیر علمی کنفرانس علمی یک روزه حاکمیت بالینی (بهبود کیفیت)

۵ دی ماه ۱۳۹۱

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 • دبیر علمی کنفرانس علمی یک روزه حاکمیت بالینی (مستند سازی خطای پزشکی)

۲۱ آذر ماه ۱۳۹۱

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 • دبیر علمی کنفرانس علمی یک روزه احیاء قلبی ریوی CPR

۱۷ آذر ماه ۱۳۹۱

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 • دبیر علمی دوره آموزشی "اختلالات شایع روانپزشكی در سالمندی" در سومین دوره آموزشی بهداشت و سلامت سالمندان

۲۵ لغایت ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۵

مركز تحقیقات مسائل اجتماعی روانی سالمندان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 • دبیر علمی بازآموزی مدون روانپزشكی ویژه روانپزشكان

۱۶ لغایت ۱۸ آبان ماه ۱۳۸۵

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 •  دبیر علمی اولین كنگره سراسری اسكیزوفرنیا ‚ درمان و توانبخشی

۲۳ لغایت ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۱

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 • دبیر علمی سمینار اعتیاد، درمان و توانبخشی

۴ لغایت ۵ تیر ماه ۱۳۷۹

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 • دبیر علمی سمینار اعتیاد، درمان و توانبخشی

۱۶ لغایت ۱۷ اسفند ماه ۱۳۷۸

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 • دبیر علمی سمینار اعتیاد، درمان و توانبخشی

۱۶ لغایت ۱۷ بهمن ماه ۱۳۷۸

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

عضویت در كمیته های علمی كنگره ها:

 • سی و  هفتمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران

۲۳ و ۲۶ آذر ماه، ۴، ۵ و ۱۱ دی ماه ۱۳۹۹

همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران

 • سی و  ششمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران

۲۳ لغایت ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۸

همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران

 • سی و  پنجمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران

۲۶ لغایت ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۷

همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران

 • سی و  چهارمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران

۲۵ لغایت ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۶

همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران

 •   اولین کنگره بین المللی اعتیاد و رفتارهای پر خطر

۱۳ لغایت ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

دانشکاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 •  سی و  سومین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران

۲7 لغایت 30 مهر ماه ۱۳۹۵

همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران

 • سی و  دومین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران

۲۱ لغایت ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۴

همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران

 • بیست و هفتمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران

۲ لغایت ۵ آبان ماه ۱۳۸۹

همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران

 • سومین همایش كشوری رفتارهای پر خطر

  ۱۸ لغایت ۲۰ اسفند ماه ۱۳۸۸

 دانشگاه علوم پزشكی شهید صدوقی یزد

 • اولین كنگره كشوری پیشگیری از اعتیاد

۴ لغایت ۶ اسفند ماه ۱۳۸۸

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 • چهارمین كنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت در حوادث و بلایا

۲۶ – ۲۴  آذر ماه ۱۳۸۸

بسیج جامعه پزشكی و دانشگاه علوم پزشكی ایران

 • اولین سمینار ملی اسكیزوفرنیا و اختلالات خلقی مزمن، ارائه خدمات و توانبخشی روانی اجتماعی

۳۱ – ۲۹  اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 • كنگره بررسی مسائل سالمندی در ایران و جهان

۸ – ۷  اسفند ماه ۱۳۸۶

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 • اولین همایش اختلال استرس پس از حادثه

۲۸ بهمن ماه ۱۳۸۶

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 • سومین كنگره خانواده و سلامت جنسی

۸ – ۶  آذر ماه ۱۳۸۶

دانشگاه شاهد

 • كنگره سالمندی

۳ – ۱  آبان ماه ۱۳۸۶

دانشگاه علوم پزشكی كاشان

 • همایش سالیانه روانپزشكی

۳۰  آبان ماه ۳  آذر ماه ۱۳۸۵

همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران

 • اولین سمینار تخصصی پژوهش های اعتیاد

۲۱ – ۲۰  اسفند ماه ۱۳۸۴

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و مؤسسه داریوش

 • دومین کنگره بین المللی بررسی مسائل سالمندی در ایران و جهان

۱۶ – ۱۵  اسفند ماه ۱۳۸۴

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 • سومین همایش سراسری اعتیاد

۹ – ۷  بهمن ماه ۱۳۸۳

دانشگاه علوم پزشكی یزد

 • همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران

یافته های نوین در روانپزشكی

۵ – ۲  آذر ماه ۱۳۸۳

انجمن علمی روانپزشكان ایران

 • برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه پزشكان عمومی

۱۲ – ۱۰  تیر ماه ۱۳۸۳

بهداری كل ناجا با همكاری انجمن روانپزشكی ایران

 • همایش بازآموزی و تازه های روان نژندی ها و اختلالات وابسته به استرس

۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۸۳

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 • همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران

مدیریت درمان در روانپزشكی

۱۳ – ۱۱  آذر ماه ۱۳۸۲

انجمن علمی روانپزشكان ایران

 • همایش تخصصی تأثیر هنر و بهداشت روان در پیشگیری از اعتیاد

۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۲

شورای آموزش و فرهنگ پیشگیری از اعتیاد و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با همكری باشگاه اندیشه

 • همایش مسائل خوابگاهی

۱۹ – ۱۸  اسفند ماه ۱۳۸۱

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 • اولین كنگره سراسری اسكیزوفرنیا، درمان و توانبخشی

۵ – ۳  دی ماه ۱۳۸۱

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 • همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران

همایش درمان های داروئی در روانپزشكی

۲۰ – ۱۸  آذر ماه ۱۳۸۱

انجمن علمی روانپزشكان ایران

 • كنگره بررسی مسائل سالمندی در ایران و جهان

۱۰ – ۹  مهر ماه ۱۳۸۱

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 • سمینار اعتیاد، سبب شناسی و درمان

۳۱ – ۳۰  خرداد ماه ۱۳۸۰

دانشگاه علوم پزشكی لرستان و سازمان بهزیستی استان لرستان

 • سمینار بهداشت سالمندان

۱۱ – ۱۰  دی ماه ۱۳۷۹

دانشگاه علوم پزشكی همدان

 • همایش سه روزه ترك اعتیاد

۲۳ و ۱۶ ، ۹ آبان ماه ۱۳۷۹

دانشگاه علوم پزشكی ایران با همكاری انجمن پزشكان عمومی و شبكه بهداشت و درمان شهرستان كرج

 • سمینار اعتیاد، پیشگیری و درمان

۲ – ۱  آبان ماه ۱۳۷۹

دانشگاه علوم پزشكی تبریز و بهزیستی استان آذربایجان شرقی

 • سمینار پیشگیری، آگاه سازی و درمان اعتیاد

۵ – ۴  تیر ماه ۱۳۷۹

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 • همایش اختلالات نافذ رشد كودكان با ناتوانی هوشی

۲۱ – ۲۰  اردیبهشت ماه ۱۳۷۹

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 • گردهمائی معرفی بیماری های اعصاب و روان سالمندان

۹ – ۸  اردیبهشت ماه ۱۳۷۹

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دانشگاه علوم پزشكی همدان

 • سمینار پیشگیری، آگاه سازی و درمان اعتیاد

۱۷ – ۱۶ اسفند ماه ۱۳۷۸

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 • سمینار پیشگیری، آگاه سازی و درمان اعتیاد

۱۷ – ۱۶ بهمن ماه ۱۳۷۸

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

طرح های تحقیقاتی:

الف) مجری طرح:

 •  تبیین رفتار درخواست کمک و پاسخگویی نظام سلامت در اپیدمی کووید ۱۹ در شهر تهران، ۱۳۹۹
 • تعیین مقایسه ی اثربخشی درمان پلی فارماسی آنتی سایکوتیکی با منوتراپی آریپیپرازول در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا با سیر طولانی مدت و ارتباط آن با متغیرهای شناختی، بیومارکرهای خونی، بیان ژن، fMRI و SPECT، ۱۳۹۶
 • طراحی ابزار غربالگری متناسب افسردگی در جامعه ایرانی در سه قومیت آذری، کرد و فارس، ۱۳۹۲
 • تجزیه و تحلیل مقالات منتشر شده روانپزشکی و ثبت شده در نمایه ی PubMed از ایران بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ میلادی، ۱۳۹۱. 
 • مقایسه پیامدهای بالینی و نیز هرینه اثر بخشی دو مدل پیگیری درمانی (ویزیت در منزل)  توسط پزشک عمومی و پرستار به بیماران مزمن و شدید روانپزشكی، ۱۳۹۱.
 • مرور نظام مند بر رفتار های خودکشی در کشور های منطقه مدیترانه شرقی (EMRO)، ۱۳۹۰.
 • الگوی مصرف داروهای ضد روانپریشی و متغیر های وابسته به آن در بیمارستان روانپزشكی رازی، ۱۳۸۹.
 • تغییر الگوی مصرف داروهای ضد روانپریشی از پلی فارماسی به منوتراپی در بیماران سالمند مبتلا به اسكیزوفرنیای مزمن در یك كارآزمایی بالینی، ۱۳۸۹.
 • بررسی تأثیر درمانی سیتالوپرام، فلوكستین و نورتریپتیلین بر علائم و نشانه های اختلال افسردگی پس از اسكیزوفرنیا و عوامل مؤثر برآن، ۱۳۸۵.

 

ب) همکار اصلی:

 • تعیین نابرابری سلامت چند بعدی در شهر تهران، ۱۳۹۶.
 • بررسی تاثیر روغن به لیمو در مقایسه با روغن بی اثر بر اختلال خواب سالمندان، یک مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور، ۱۳۹۳.
 •  بررسی اثربخشی و هزینه اثربخشی خدمات پس از ترخیص از بیمارستان توسط پرستار کارشناس بهداشت روانی  و تماس تلفنی به بیماران شدید و مزمن روانپزشکی در دفعات عود منجر به بستری، ۱۳۹۰.
 •  بررسی نگرش روانپزشکان فارغ التحصیل سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸ در آزمون مرسوم مصاحبه ی بالینی نسبت به شیوه OSCE، ۱۳۸۹ .
 •  ارزشیابی درونی گروه روانپزشكی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ۱۳۸۶.
 •  کاربرد مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی هزینه درمان دارویی بیماران بستری در بیمارستان روانپزشکی رازی، ۱۳۸۶.
 •  پیش بینی داده های دوحالتی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی، ۱۳۸۵.
 •  بررسی مواجهه دانش آموزان دبیرستانی كلیه مناطق تهران بزرگ با خشونت خانگی والدین، ۱۳۸۵.
 • روایی، اعتبار و نقطه برش پرسشنامه های ,CES-D GDS و  GHQ در سالمندان، ۱۳۸۲.
 • ارزیابی تاثیر كلوزاپین در نمونه ای از بیماران ایرانی مبتلا به اسكیزوفرنیای مقاوم به درمان، ۱۳۷۸.
 •  جمع آوری اطلاعات جامع از مراکز اخلاق پزشکی جهان، ۱۳۷۸.
 • شیوه های مناسب ارائه خدمات بهداشتی روانی به آسیب دیدگان بلایای طبیعی، ۱۳۷۷.

 

مدرس كارگاه آموزشی:

 • كارگاه تعیین كننده های اجتماعی سلامت روان: جستجو و تحلیل شواهد

۲۸ لغایت ۲۹ شهریور ماه ۱۳۸۹

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 • كارگاه مقاومت در درمان

چهارمین سمینار آموزشی و توجیهی مسئولین فنی و پرسنل مراكز درمان سوء مصرف مواد 

۱۰ لغایت ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

دانشگاه علوم پزشكی شیراز با همكاری انجمن روانپزشكان فارس

 • كارگاه تعیین كننده های سلامت اجتماعی

۱۲ لغایت ۱۳ آذر ماه ۱۳۸۷

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 • كارگاه شناخت درمانی در اعتیاد

همایش نیازهای جوانان و معضل اجتماعی اعتیاد

۹ خرداد ماه ۱۳۸۷

مركز بهداشت و درمان مینودشت با همكاری دانشگاه علوم پزشكی گلستان

 • كارگاه مصاحبه ی انگیزشی در اعتیاد

همایش نیازهای جوانان و معضل اجتماعی اعتیاد

۹ خرداد ماه ۱۳۸۷

مركز بهداشت و درمان مینودشت با همكاری دانشگاه علوم پزشكی گلستان

 • كارگاه آموزشی اعتیاد

سومین سمینار سه روزه آموزشی و توجیهی مسئولین فنی مراكز درمان سوء مصرف مواد 

۱۰ لغایت ۱۳ شهریور ماه ۱۳۸۵

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی شیراز

 • کارگاه اختلالات شایع روانپزشکی

چهارمین سمینار سه روزه آموزشی

۲۵ لغایت ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۵

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 • كارگاه آموزشی شناخت مراحل مصاحبه انگیزشی در اعتیاد

دومین سمینار سه روزه آموزشی و توجیهی مسئولین فنی مراكز درمان سوء مصرف مواد 

۷ لغایت ۹ شهریور ماه ۱۳۸۵

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی شیراز

 • كارگاه آموزشی اعتیاد

۲ آذر ماه ۱۳۸۴ 

انجمن علمی روانپزشكان ایران

 • كارگاه درمان متادون

۲۲ لغایت ۲۴ بهمن ماه ۱۳۸۳

دانشگاه علوم پزشكی هرمزگان و معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی هرمزگان

 • كارگاه آموزشی مصاحبه انگیزشی در درمان اعتیاد

۱۶ لغایت ۱۷ اسفند ماه ۱۳۸۳

مؤسسه داریوش، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 • كارگاه بررسی حوادث غیرمترقبه و راهكارهای مقابله با بلایای طبیعی 

۸ لغایت ۹ دی ماه ۱۳۸۳

معاونت آموزشی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

 • كارگاه شناخت و درمان اختلالات روانپزشكی سالمندان

۴ آذر ماه ۱۳۸۳

انجمن علمی روانپزشكان ایران

 • كارگاه پیشگیری و درمان اعتیاد 

۱۰ مهر ماه ۱۳۸۲ لغایت ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۸۳

معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی كشور و سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران

 • چهارمین كارگاه آموزشی مدیریت آمادگی دربرابر وضعیت های اضطراری

۲۳ لغایت ۲۵ دی ماه ۱۳۸۰

دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی با مشاركت دفتر سلامت محیط و كار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

 • سومین كارگاه آموزشی مدیریت آمادگی دربرابر وضعیت های اضطراری

۷ لغایت ۹ مرداد ماه ۱۳۸۰

دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی با مشاركت دفتر سلامت محیط و كار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

 • كارگاه آموزش اصول نگارش مقالات علمی و انتشار مقالات روانپزشكی 

  ۲۷ لغایت ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۸۰

 معاونت تحقیقات وفن آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

 • كارگاه تخصصی لكنت

۳۰ آبان ماه ۱۳۷۹

گروه آموزشی گفتار درمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 • كارگاه آموزشی آشنایی مقدماتی با روش تحقیق و نرم افزار SPSS

۱۱ تیر ماه ۱۳۷۹

 معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

 • كارگاه بهداشت روانی و معرفی خدمات مشاوره ای به دانشجویان

۸ لغایت ۹ بهمن ماه ۱۳۷۸

مركز مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم پزشكی تهران

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه دستیاران و دانشجویان:

الف) استاد راهنما:

 • پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر مریم منتظری تحت عنوان "بررسی الگوی بالینی شخصیت در مبتلایان به ناخشنودی جنسیتی و شرکای جنسی آن ها در مراجعه کنندگان به سازمان پزشکی قانونی در سال ۱۳۹۹ "

 • پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر مریم ایازی تحت عنوان "بررسی تغییرات شناختیدر بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا با سیر طولانی مدت در وضعیت درمانی پلی فارماسی ضد روانپریشی در مقاسیه با منوتراپی باآریپیورازول"

 • پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر ونوس وطنخواه تحت عنوان "بررسی تغییرات سطح خونی بیومارکرها در دو وضعیت درمانی پلی فارماسی آنتی سایکوتیکی و منوتراپی باآریپیورازول در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا با سیر طولانی مدت"

 • پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر الهام اسماعیلی شاندیز تحت عنوان "تعیین عوامل مرتبط با مدت زمان روانپریشی درمان نشده در مراجعان دچار حمله اول روانپریشی به مرکز روانپزشکی رازی"

 • پایان نامه دکترای پژوهشی رشته عوامل اجتماعی موثر بر سلامت کتایون فلاحت تحت عنوان "طراحی و آزمون مدل ساختاری تعیین کننده های اجتماعی سلامت روان مثبت بزرگسالان شهر تهران"

 • پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر ژاله نوبخت تحت عنوان "مقایسه موفقیت درمان منوتراپی آریپیپرازول با پلی فارماسی آنتی سایکوتیکی دربیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا در بیمارستان روانپزشکی رازی"

 • پایان نامه دکترای پژوهشی رشته عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دکتر مرضیه شیرازی خواه تحت عنوان "طراحی ابزار سنجش پوشش خدمات توانبخشی جسمی در نظام سلامت و تحلیل وضعیت آن در سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵"

 • پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر سارا هاشم پور تحت عنوان "بررسی عوامل پیش بینی كننده تشخیص اسكیزوفرنیا به دنبال حمله اول روانپریشی در مطالعه ای شش ماهه
 • پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر علی رضا عطارزاده تحت عنوان "تعیین عوامل مرتبط با مدت زمان روانپریشی درمان نشده در مراجعان دچار حمله اول روانپریشی به مرکز روانپزشکی رازی"
 • پایان نامه دکترای پژوهشی رشته عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ماهرخ دولتیان تحت عنوان "طراحی و آزمون مدل ارتباطی تعیین کننده های اجتماعی مؤثر بر سلامت زایمان زودرس"
 • پایان نامه دکترای پژوهشی رشته عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دکتر منیر برادران تحت عنوان "ارائه مدل مناسب جهت مداخلات اجتماع محور سلامت روان در زنان شهر تهران"
 • پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر حسین عابدینی تحت عنوان "بررسی شیوع اختلالات روانپزشكی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مبتلا به آلوپسی آراتا و نقش درمان روانپزشكی در درمان علائم پوستی"
 • پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر محمود رضا اطمینان تحت عنوان "بررسی عملكرد و نیمرخ حافظه در بیماران سالمند مبتلا به دمانس نوع آلزایمر، اختلال افسردگی اساسی و سالمندان بهنجار"
 • پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر مهسا گیلانی پور تحت عنوان "بررسی عملكرد خانواده و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مبتلا به اسكیزوفرنیا، اختلال دوقطبی و نارسایی مزمن كلیه"
 • پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر پونه کیمیا قلم تحت عنوان "تأثیر ریسپریدون بر علائم منفی اسكیزوفرنیا، مقایسه ای با هالوپریدول "
 • پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر شهرام ایرانی تحت عنوان "بررسی فرسودگی شغلی و عوامل مؤثر بر آن در كارمندان مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی در سال ۱۳۸۱"

 

ب) استاد مشاور:

 • پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر آزاده خلعت بری تحت عنوان "بررسی نگرش دستیاران روان پزشکی به مراجعین مبتلا به اختلالات شدیدی روانپزشکی و تغییرات آن در طی سال های دستیاری"

 • پایان نامه دکترای رشته روانشناسی بالینی دکتر زهرا غمخوار فرد تحت عنوان "بررسی روایی ساختاری مدل طبقه بندی سلسله مراتبی ابعادی و سودمندی تشخیصی آن در اختلالات شخصیت "

 • پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر متینا پورقاسم تحت عنوان "مقایسه اثربخشی دو داروی آسپرین و سیمواستاتین به عنوان درمان کمکی بر علائم منفی و مثبت و سایکوپاتولوژی عمومی در بیماران بستری مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا دربیمارستان رازی"

 • پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر ندا جعفری تحت عنوان "بررسی سطح ویتامین D در بیماران بستری مبتلا به اختلال دو قطبی در فاز حاد مانیا و یا مختلط و تطابق با میزان فعالیت و شدت بیماری"

 • پایان نامه دکترای مهندسی پزشکی آصف مهدوی تحت عنوان "استحراج شاخص های بهینه از تصاویر MRI و  PET و بررسی تغییرات مغزی با هدف افزایش اطمینان در تشخیص زود هنگام بیماری آلزایمر از روش FCM (Fuzzy Cognitive Map)

 • پایان نامه دكترای تخصصی پزشکی هسته ای دكتر الناز جنابی تحت عنوان "بررسی مقایسه ای آنالیز کمی مبتنی بر وکسل با تفسیر پزشک در تصویربرداری SPECT پرفیوژن مغز در درمان تک دارویی با درمان چند دارویی در بیماران اسکیزوفرنیا با سیر طولانی مدت"

 • پايان نامه كارشناسی ارشد روانشناسی بالینی نگین انصاری تحت عنوان "مقاسیه ی ابعاد سازمان یافتگی شخصیت در افراد مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک و اختلال شخصیت مرزی"

 • پايان نامه كارشناسی ارشد طب سالمندی سیران محمدی تحت عنوان "بررسی تاثیر روغن به لیمو با روغن بی اثر بر اختلال خواب سالمندان"

 • پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر فرود آدینه وند تحت عنوان "بررسی تاٌثیر ان استیل سیستئین به عنوان درمان کمکی در بهبود علائم منفی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای مداوم، یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو بی خبر با کنترل دارونما"
 • پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر علی محسنیان تحت عنوان "بررسی تاٌثیر رالوکسیفن به عنوان درمان کمکی در مردان 20 تا 55 ساله ی مبتلا به اسکیزوفرنیای مداوم، یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو بی خبر با کنترل دارونما"
 • پايان نامه كارشناسی ارشد روانشناسی بالینی معصومه فلاح بنه کهل تحت عنوان "نقش ابعاد مختلف خشم٬ فرونشانی خشم٬ توانمندی ایگو و روابط ابژه ای زنان با نشانه های افسردگی"
 • پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر وحیده فتحی تحت عنوان "مقایسه اثر بخشی کوتیاپین و ریسپریدون در درمان تکمیلی اختلال وسواسی جبری مقاوم به درمان"
 • پایان نامه كارشناسی ارشد ژنتیک سمیه كاظمی نسب تحت عنوان "بررسی ناحیه پرومتر ژن Activating Transcription Factor 6 در ۲۰۰ بیمار مبتلا به سایكوز ماژور با معیارهای تشخیصی DSM-IV-TR در تهران"
 • پایان نامه كارشناسی ارشد ژنتیک زیبا نریمان صالح فام تحت عنوان "بررسی ناحیه HMG-box و Coiled coil dimerzation domain ژن Sox5  در ۱۰۰ بیمار مبتلا به سایكوز ماژور با معیارهای تشخیصی DSM-IV-TR در تهران"
 • پایان نامه دكترای تخصصی پزشكی هسته ای دكتر سید كاظم رضوی تحت عنوان "بررسی كیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان تمایز یافته تیروئید درمان شده با ید رادیواكتیو (ید ۱۳۱) و عوامل موثر بر آن در بیماران مراجعه كننده به مؤسسه تحقیقات پزشكی هسته ای بیمارستان دكتر شریعتی"
 • پایان نامه كارشناسی ارشد ژنتیک طیبه فرخ آشتیانی تحت عنوان "بررسی موتاسیون های ناحیه پروموتوژن كلرتیكولین در 300 بیمار مبتلا به اختلالات پسیكوتیك عمده با ملاك های تشحیصی  DSM-IV-TR از شهر تهران"
 • پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر سعید فرجی تحت عنوان "بررسی نقش درمان با پرازوسین درPTS در شهر تهران "
 • پایان نامه دكترای تخصصی اپیدمیولوژی دكتر کورش كمالی تحت عنوان "بررسی نقش ژنهای  TAUSAITOHIN - GSK –  APOE و TNF-α  در بیماران مبتلا به آلزایمر اسپورادیك به روش عادی و همسان شده بر اساس  Propensity score"   
 • پایان نامه كارشناسی ارشد روانشناسی بالینی مریم اصل ذاكر تحت عنوان "اثربخشی نوروفیدبك در كاهش علائم اختلال وسواسی جبری با الگوی آلودگی/ شستشو"
 • پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر کورش هدایتی تحت عنوان "بررسی شیوع و شدت علائم و نشانه های وسواسی اجباری و عوامل مؤثر بر آن در بیماران اسکیزوفرنیک بستری در بیمارستان روانپزشكی رازی در سال ۱۳۸۳"
 • پایان نامه دكترای پزشكی عمومی دكتر كوثر پوركوثری تحت عنوان "بررسی شیوع عوارض روانشناختی وازكتومی در مردان وازكتومی شده در كلینیك شهرداری تهران از سال ۱۳۷۳ لغایت ۱۳۷۷"

 

امتیاز های ویژه:      

 • استاد نمونه آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال ۱۳۹۴
 • ناظر برتر طرح های پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال ۱۳۸۷
 • رتبه اول استاد راهنمای پایان نامه های برگزیده دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال ۱۳۸۳